Zásady ochrany osobných údajov

 • Dobrý deň!

Ak ste navštívili túto podstránku, je to neklamný znak toho, že si ceníte svoje súkromie. My tomu dokonale rozumieme, a preto sme pre vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies a iných technológií sledovania v súvislosti s používaním webovej stránky https:// lamelio-design.cz

Na úvod formálne informácie – správcom stránky je ELUSIA, s.r.o. IČO: 46345515. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním správy na adresu info@elusia.cz.

Najdôležitejšie informácie

Záleží nám na vašom súkromí, ale aj na vašom čase. Preto sme pre vás pripravili skrátenú verziu najdôležitejších pravidiel súvisiacich s ochranou súkromia.Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu zahŕňať najmä tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa trvalého bydliska, firma, daňové identifikačné číslo, IP adresa.Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje zostanú v bezpečí a nedostanú sa do nesprávnych rúk. Spracovaním Vašich osobných údajov poverujeme iba overené a dôveryhodné subjekty poskytujúce služby súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje prenášame do tretích krajín v súvislosti s využívaním nástrojov, ktoré uchovávajú osobné údaje na serveroch umiestnených v tretích krajinách, najmä v USA. Poskytovatelia týchto nástrojov zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom vhodných mechanizmov dodržiavania predpisov stanovených v GDPR.

Nepoužívame mechanizmy profilovania využívajúce osobné údaje.

Poskytujeme vám možnosť uplatniť si vaše práva podľa GDPR, ktoré súvisia so spracovaním vašich osobných údajov nami. Sledujeme a analyzujeme vaše správanie na našej webovej stránke na štatistické účely a na optimalizáciu našej webovej stránky. Používame nástroje založené na cookies, naše vlastné aj cookies tretích strán. V rámci týchto nástrojov nemáme prístup k informáciám, ktoré by nám umožnili identifikovať vás. Ide o rôzne typy analytických, marketingových, sociálnych a komunikačných nástrojov. Niektoré z týchto nástrojov zahŕňajú implementáciu špeciálnych sledovačov.

Poskytujeme vám možnosť spravovať nastavenia súborov cookie priamo z našej webovej stránky. Týmto spôsobom môžete zapínať a vypínať jednotlivé nástroje a príslušné cookies.

Nastavenia súborov cookie môžete spravovať aj z vášho webového prehliadača alebo inštaláciou špeciálnych doplnkov, ktoré vám umožňujú kontrolovať súbory cookie, ako napríklad Ghostery (https://www.ghostery.com).

Nastavenia behaviorálnej reklamy môžete spravovať aj na stránke http://www.youronlinechoices.com/.

Súčasťou obsahu webových stránok môžu byť odkazy na externé webové stránky spravované tretími stranami. Nezodpovedáme za pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies prevádzkovateľmi externých webových stránok. Podrobnosti v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov externých webových stránok.

Webová stránka je uložená na externom serveri, ktorý ako každý server generuje protokoly. Denníky uchovávajú informácie, ako je IP adresa, dátum a čas servera, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme. Denníky slúžia len na prevádzkové a technické účely.

Vyššie uvedené informácie sú predbežné. Odporúčame vám prečítať si ďalšie podrobnosti nižšie.

Osobné údaje

Správcom Vašich osobných údajov je ELUSIA, s.r.o., IČO: 46345515. Účely, právne základy a doba spracúvania osobných údajov sú uvedené samostatne pre každý účel spracúvania údajov (viď. popis jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov nižšie).

Povolenia

GDPR vám priznáva nasledujúce potenciálne práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov:

1. právo na prístup k vašim údajom a získanie ich kópie,
2. právo na opravu vašich údajov,
3. právo na vymazanie údajov (ak podľa vášho názoru neexistujú dôvody na to, aby sme vaše údaje spracovávali, môžete nás požiadať o ich vymazanie),
4. právo na obmedzenie spracúvania údajov (môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie údajov len na ich uchovávanie alebo vykonávanie činností, na ktorých sa s Vami dohodneme, ak máme podľa Vás nesprávne údaje alebo ich spracúvame neoprávnene,
5. právo namietať proti spracúvaniu údajov (máte právo namietať na spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu; mali by ste uviesť konkrétnu situáciu, ktorá podľa Vášho názoru odôvodňuje ukončenie spracúvania, na ktoré sa vzťahuje a vznesieme námietku. Vaše údaje pre tieto účely prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme, že dôvody spracúvania údajov z našej strany prevažujú nad vašimi právami alebo že sú vaše údaje nevyhnutné na to, aby sme mohli uplatniť alebo obhájiť nároky),
6. právo na prenosnosť údajov (máte právo získať od nás v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu; môžete nás poveriť zasielaním týchto údajov priamo inému subjektu),
7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (ak zistíte, že údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu).

Pravidlá súvisiace s realizáciou vyššie uvedených práv sú podrobne popísané v čl. 16 – 21 GDPR. Odporúčame vám oboznámiť sa s týmito nariadeniami. Z našej strany považujeme za potrebné vysvetliť Vám, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a nebudete mať nárok na všetky činnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Zdôrazňujeme, že vždy máte jedno z vyššie uvedených práv – ak sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich osobných údajov porušili ustanovenia o ochrane osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi na Úrad na ochranu osobných údajov). Vždy nás tiež môžete požiadať, aby sme vám poskytli informácie o tom, aké údaje o vás máme a na aké účely ich spracúvame. Všetko, čo musíte urobiť, je poslať správu na adresu info@elusia.cz. Vyvinuli sme však maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie, ktoré vás zaujímajú, budú v týchto zásadách ochrany osobných údajov komplexne uvedené. Vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžete využiť aj v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

Bezpečnosť

Zabezpečujeme dôvernosť všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Zabezpečujeme, aby boli prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu osobných údajov, ako to vyžadujú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované s náležitou starostlivosťou a sú riadne chránené pred prístupom neoprávnených osôb.

Príjemcovia údajov
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané subjektmi, ktorých služby využívame a ktorých služby zahŕňajú alebo môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov. Týka sa to najmä týchto subjektov:
Toptrans EU, a.s. Na Priehon 50, Nitra, 949 05 a Eka-Z, s.r.o. Vysokoškolákov 41, Žilina 010 08– tieto subjekty môžu získať prístup k vašim údajom v súvislosti s technickými prácami súvisiacimi s oblasťami, v ktorých sa údaje spracúvajú,
Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje v prípade potreby sprístupnené subjektom, orgánom alebo inštitúciám oprávneným získať prístup k údajom na základe zákonných ustanovení, ako sú polícia, bezpečnostné služby, súdy, prokuratúry.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje prenášame do tretích krajín v súvislosti s využívaním nástrojov, ktoré uchovávajú osobné údaje na serveroch umiestnených v tretích krajinách, najmä v USA. Poskytovatelia týchto nástrojov zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom vhodných mechanizmov dodržiavania nariadení GDPR, najmä zapojením sa do programu Privacy Shield alebo použitím štandardných zmluvných doložiek. Osobné údaje sú uložené na serveroch umiestnených v tretích krajinách pomocou nasledujúcich nástrojov:

– služby Google ako súčasť balíka G-Suite, ktorého poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – v rozsahu všetkých údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci služieb Google, vrátane údajov obsiahnutých v súbory synchronizované s Diskom Google.

Rocket Science Group LLC aj Google Ireland Limited zaisťujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov využívaním mechanizmov dodržiavania nariadenia GDPR, najmä zapojením sa do programu Privacy Shield. Nižšie sú uvedené odkazy na potvrdenia o účasti v programe Privacy Shield, kde si môžete prečítať informácie o spracúvaní osobných údajov týmito subjektmi.

– google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,

Profilovanie a behaviorálna reklama

Nerozhodujeme za vás výlučne na základe automatizovaného spracúvania, vrátane profilovania, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. Áno, používame nástroje, ktoré dokážu vykonať určité akcie v závislosti od informácií zhromaždených v rámci sledovacích mechanizmov, ale veríme, že tieto akcie na vás nemajú významný vplyv, pretože nerozlišujú vašu situáciu ako zákazníka, ovplyvniť podmienky zmluvy, ktorú s nami môžete uzavrieť. Pomocou určitých nástrojov vám môžeme napríklad nasmerovať personalizované reklamy na základe vašich predchádzajúcich akcií vykonaných na našej webovej stránke alebo navrhnúť produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Hovorím o takzvanej behaviorálnej reklame. Odporúčame vám dozvedieť sa viac o behaviorálnej reklame, najmä o otázkach ochrany osobných údajov. Podrobné informácie vrátane možnosti spravovať nastavenia behaviorálnej reklamy nájdete tu: http://www.youronlinechoices.com. Zdôrazňujeme, že v rámci nástrojov, ktoré používame, nemáme prístup k informáciám, ktoré by umožňovali vašu identifikáciu. Informácie, o ktorých tu hovoríme, sú najmä:

  • informácie o operačnom systéme a webovom prehliadači, ktorý používate,
  • čas strávený na stránke,
  • prechody medzi jednotlivými podstránkami,
  • zdroj, z ktorého ste prišli na našu webovú stránku,
  • vekové rozpätie, v ktorom sa nachádzate,
  • vaše pohlavie
  • vaša približná poloha obmedzená na konkrétne mesto,
  • vaše záujmy na základe vašej online aktivity

Informácie uvedené vyššie nespájame s vašimi osobnými údajmi, ktoré sú v našich databázach. Tieto informácie sú anonymné a neumožňujú nám identifikovať vás. Tieto informácie sú uložené na serveroch dodávateľov jednotlivých nástrojov, pričom tieto servery môžu byť najčastejšie umiestnené po celom svete.

Súbory cookies a iné technológie sledovania

Naša webová stránka, rovnako ako takmer všetky ostatné webové stránky, používa súbory cookies. Cookies sú malé textové informácie uložené vo vašom koncovom zariadení (napr. počítač, tablet, smartfón), ktoré môže čítať náš ICT systém (vlastné cookies) alebo ICT systém tretích strán (cookies tretích strán). Niektoré z nami používaných cookies sa vymažú po ukončení relácie webového prehliadača, t. j. po jej zatvorení (tzv. cookies relácie). Ďalšie cookies sa ukladajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webovej stránky (trvalé cookies). Ak sa chcete o cookies ako takých dozvedieť viac, môžete si pozrieť napríklad tento materiál: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Nižšie však nájdete podrobné informácie o súboroch cookies používaných na našej webovej stránke.

Súhlas so súbormi cookie

Pri prvej návšteve webovej stránky sa Vám zobrazujú informácie o používaní cookies spolu s otázkou o súhlase s používaním týchto súborov. Vďaka špeciálnemu nástroju môžete spravovať cookies z úrovne webových stránok zakázaním jednotlivých cookies. Okrem toho môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies vo svojom prehliadači alebo súbory cookies úplne vymazať. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookies rôznymi spôsobmi. V pomocnom menu webového prehliadača nájdete vysvetlenia, ako zmeniť nastavenia cookies. Nastavenia súborov cookies môžete spravovať aj inštaláciou špeciálnych doplnkov, ktoré vám umožňujú kontrolovať súbory cookies, ako napríklad Ghostery (https://www.ghostery.com). Pamätajte, že zakázanie alebo obmedzenie používania súborov cookies môže spôsobiť ťažkosti pri používaní našej webovej stránky, ako aj mnohých iných webových stránok, ktoré používajú súbory cookies.

Vlastné cookies

Na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky používame vlastné súbory cookies. Vo vlastných cookies sa ukladajú aj informácie o vašom súhlase s používaním cookies a informácie o vami definovaných nastaveniach cookies na našej webovej stránke. Vlastné cookies používa aj skript zodpovedný za mechanizmus obnovy opustených košíkov. To znamená, že cookies môžu obsahovať informácie o obsahu vášho košíka, naposledy prezeraných produktoch atď.

Súbory cookies tretích strán

Naša webová stránka, rovnako ako väčšina moderných webových stránok, využíva funkcie poskytované tretími stranami, čo zahŕňa používanie cookies tretích strán. Používanie takýchto cookies je popísané nižšie.

Google Analytics

Používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho vo vytváraní štatistík a ich analýze za účelom optimalizácie našich webových stránok. Google Analytics automaticky zhromažďuje informácie o vašom používaní našej webovej stránky. Takto zhromaždené informácie sa najčastejšie prenesú na server Google v Spojených štátoch a tam sa uložia. Z dôvodu nami aktivovanej IP anonymizácie je Vaša IP adresa pred preposlaním skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v Spojených štátoch a tam sa skráti. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa spravidla nespája s inými údajmi Google. Zdôrazňujeme, že v rámci Google Analytics nezhromažďujeme žiadne údaje, ktoré by umožnili vašu identifikáciu. Údaje zhromaždené v rámci služby Google Analytics preto nie sú osobnými údajmi. Informácie, ku ktorým máme prístup v rámci služby Google Analytics, sú najmä:

  •  
  • informácie o operačnom systéme a webovom prehliadači, ktorý používate,
  • podstránky, ktoré si prezeráte ako súčasť našej webovej stránky,
  • čas strávený na našej webovej stránke a na jej podstránkach,
  • prechody medzi jednotlivými podstránkami v rámci našej webovej stránky,
  • zdroj, z ktorého prejdete na našu webovú stránku

Okrem toho v rámci služby Google Analytics používame nasledujúce reklamné funkcie:

 – demografické prehľady a prehľady záujmov,

 – remarketing,

 – funkcie prehľadu reklám, ID používateľa.

V rámci reklamných funkcií tiež nezhromažďujeme osobné údaje. Informácie, ku ktorým máme prístup, sú najmä:

 

 – vekové rozpätie, v ktorom sa nachádzate,

 – vaše pohlavie

 – vaša približná poloha obmedzená na mesto,

 – vaše záujmy na základe vašej online aktivity

Aby sme mohli používať Google Analytics, implementovali sme špeciálny sledovací kód Google Analytics do kódu našej webovej stránky. Kód sledovania používa súbory cookies spoločnosti Google LLC pre službu Google Analytics. Na našej webovej stránke môžete pomocou mechanizmu správy súborov cookies deaktivovať kód sledovania Google Analytics. Kód sledovania Google Analytics môžete tiež kedykoľvek zablokovať nainštalovaním doplnku prehliadača od spoločnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Služby Google Analytics a Google Analytics 360 boli certifikované nezávislou bezpečnostnou normou ISO 27001. ISO 27001 je jedným z najuznávanejších štandardov na svete a certifikuje súlad s príslušnými požiadavkami systémov, ktoré podporujú Google Analytics a Google Analytics 360. Ak Ak vás zaujímajú podrobnosti týkajúce sa spracovania údajov v rámci služby Google Analytics, odporúčame vám prečítať si vysvetlenia pripravené spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads

Na realizáciu reklamných kampaní vrátane remarketingu používame reklamný program Google Ads prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v marketingu vlastných produktov alebo služieb. Keď navštívite našu webovú stránku, vo vašom zariadení sa automaticky ponechá remarketingový súbor cookies Google, ktorý vám pomocou pseudonymného identifikátora (ID) a na základe navštívených stránok umožňuje zobrazovať inzerciu orientovanú na záujmy. Ďalšie spracovanie informácií prebieha iba vtedy, ak ste spoločnosti Google udelili súhlas na prepojenie vašej histórie prehliadania a používania aplikácie s vaším účtom a na používanie informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám zobrazovaných na webových stránkach. Ak v tomto prípade budete pri návšteve našej webovej stránky na Google prihlásený/-á, Google použije vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytváranie a definovanie zoznamov cieľových skupín na účely remarketingu na rôznych zariadeniach. Na tento účel Google kombinuje dočasne zhromaždené informácie s údajmi Google Analytics na vytvorenie cieľových skupín. Zdôrazňujeme, že keď používame Google Ads, nezhromažďujeme žiadne údaje, ktoré by umožňovali vašu identifikáciu. Akákoľvek komplikácia údajov takým spôsobom, že nadobudnú povahu osobných údajov, môže byť vykonaná zo strany spoločnosti Google, ale v tomto smere už za ňu nezodpovedáme, pretože spoločnosť Google vykonáva tieto činnosti na základe uzatvorenej zmluvy s vami ako používateľom služieb Google. Pomocou Google Ads dokážeme definovať iba cieľové skupiny, ktoré chceme, aby naše reklamy oslovili. Na tomto základe Google rozhodne, kedy a ako vám predstaví našu reklamu. Aby sme mohli používať Google Ads, implementovali sme špeciálny konverzný pixel Google Ads do kódu našej webovej stránky. Pixel používa súbory cookie spoločnosti Google LLC pre službu Google Ads. Na úrovni našej webovej stránky môžete pomocou mechanizmu na správu cookies tieto cookies zakázať. Nastavenia reklamy môžete spravovať priamo na stránke Google: https://adssettings.google.com/. Ak vás zaujímajú podrobnosti súvisiace so spracovaním údajov v rámci služby Google Ads, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy.

Facebook reklamy a štatistiky

Používame marketingové a analytické nástroje dostupné v rámci Facebooku. Poskytovateľom týchto nástrojov je Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v marketingu našich vlastných produktov alebo služieb, ako aj analýz a štatistík. Aby sme vám mohli posielať personalizované reklamy z hľadiska vášho správania na našej webovej stránke, implementovali sme Pixel Facebook ako súčasť našej webovej stránky, ktorá automaticky zhromažďuje informácie o vašom používaní našej webovej stránky z hľadiska prezeraných stránok. Takto zhromaždené informácie sa najčastejšie prenesú na server Facebooku v Spojených štátoch a tam sa uložia. Informácie zhromaždené v rámci Facebook’s Pixel sú anonymné, t. j. neumožňujú nám identifikovať vás. Vieme len, aké kroky ste na našej stránke vykonali. Môžeme tiež skontrolovať váš vekový rozsah, pohlavie, kde sa pripájate na internet. Facebook Insights nám tiež môže poskytnúť viac informácií o vás, ale nikdy to nie sú informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať vás. Radi by sme vás však informovali, že Facebook môže zhromaždené informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré o vás zhromaždíme v rámci vášho používania Facebooku a použiť ich na svoje vlastné účely vrátane marketingu. Takéto aktivity na Facebooku už od nás nezávisia a informácie o nich môžete vyhľadať priamo v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať aj z účtu na Facebooku. Tu nájdete užitočné informácie v tejto súvislosti: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Na našej webovej stránke môžete vypnúť Pixel Facebook pomocou mechanizmu správy súborov cookies.

Obsah z externých webových stránok

Na našu webovú stránku vkladáme obsah z externých webových stránok, najmä videá zo služby YouTube. Preto sa používajú súbory cookie spoločnosti Google LLC súvisiace so službou YouTube, vrátane súborov cookie DoubleClick. Prehrávaním videa alebo čítaním iného vloženého materiálu získava Google o ňom informácie, aj keď nemáte profil u daného poskytovateľa služieb alebo nie ste práve prihlásení. Takéto informácie (spolu s vašou IP adresou) odosiela váš prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb (niektoré servery sú umiestnené v USA) a tam uložené. Ak ste sa prihlásili na webovú stránku daného poskytovateľa služieb, tento poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu na danej sociálnej sieti. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracúvanie a využívanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva v tejto súvislosti a možnosť nastavenia na ochranu vášho súkromia sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov služieb . Ak nechcete, aby poskytovatelia služieb priraďovali údaje zhromaždené počas prehrávania videa alebo čítania iného obsahu na našej webovej stránke priamo k vášmu profilu na danej webovej lokalite, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z tejto webovej stránky odhlásiť. Načítaniu pluginov na webe môžete úplne zabrániť aj použitím vhodných rozšírení pre váš prehliadač, napr. blokovacie skripty. Súbory cookie súvisiace so službou YouTube sa nenačítajú, kým sa video neprehrá, takže ak nechcete, aby sa to stalo, zdržte sa sledovania videa.

Sociálne nástroje

Naša webová stránka používa pluginy a ďalšie sociálne nástroje poskytované sociálnymi sieťami, ako je Facebook. Zobrazovaním našej webovej stránky s takýmto zásuvným modulom vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi správcov sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah pluginu je daným poskytovateľom služieb prenesený priamo do vášho prehliadača a integrovaný s webovou stránkou. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informácie o tom, že váš prehliadač zobrazil našu webovú stránku, aj keď nemáte u daného poskytovateľa služieb vytvorený profil alebo nie ste práve prihlásení. Takéto informácie (spolu s vašou IP adresou) odosiela váš prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb (niektoré servery sa nachádzajú v USA) a tam sa ukladajú. Ak ste sa prihlásili na niektorú zo sociálnych sietí, tento poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu na danej sociálnej sieti. Ak použijete daný plug-in, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“, príslušné informácie sa tiež odošlú priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam sa uložia. Okrem toho budú tieto informácie zverejnené na danej sociálnej sieti a zobrazia sa ľuďom pridaným ako vaše kontakty. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva v tejto súvislosti a možnosť nastavenia na ochranu vášho súkromia sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov služieb .
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

 •  

Ak nechcete, aby sociálne siete priraďovali údaje zozbierané počas vašej návštevy našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na danej webovej stránke, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z tejto stránky odhlásiť. Načítaniu pluginov na webe môžete úplne zabrániť aj použitím vhodných rozšírení pre váš prehliadač, napr. blokovacie skripty. Zúčastňujeme sa tiež programu Google AdSense, čo znamená, že reklamy vysielané v rámci tohto programu môžu byť viditeľné na našich stránkach. O obsahu týchto inzerátov nerozhodujeme. Reklamy sa priraďujú na základe algoritmu používaného službou Google AdSense. Nastavenia reklamy môžete spravovať priamo na stránke Google: https://adssettings.google.com/. Účasť v programe Google AdSense zahŕňa implementáciu monitorovacieho kódu na webovej stránke pomocou súborov cookie Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, vrátane súborov cookie DoubleClick.

Denníky servera

Používanie webovej stránky zahŕňa odosielanie dopytov na server, na ktorom je webová lokalita uložená. Každý dotaz smerovaný na server je uložený v protokoloch servera. Protokoly obsahujú vašu IP adresu, dátum a čas servera, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate. Protokoly sa ukladajú na server. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi používajúcimi webovú stránku a nepoužívame ich na vašu identifikáciu. Protokoly servera sú len pomocným materiálom používaným na správu webovej stránky a ich obsah nie je sprístupnený nikomu okrem osôb oprávnených spravovať server.